Dicht bij jezelf | Body Mind Release therapeut | Coach | Ervaringsdeskundige

Algemene Voorwaarden voor dicht-bij-jezelf.nl 

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van dicht-bij-jezelf.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door mij, Simone van Rooij voor Dicht bij jezelf.

In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op de website aanbied.

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dicht bij jezelf is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dicht bij jezelf. 

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dicht bij jezelf te mogen claimen of te veronderstellen. 

Dicht bij jezelf streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.  Dicht bij jezelf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen  

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van dicht-bij-jezelf.nl op deze pagina. 

Disclaimer

  • Sessies vervangen nooit het bezoek van een arts of een medisch specialist. Adviezen gegeven door Dicht bij  jezelf zijn nooit bedoeld ter vervanging van regulier medisch advies.
  • Wanneer je onder behandeling bent van een arts of medisch specialist dient deze voortgezet te worden.
  • Bij het gebruik van medicatie mag deze alleen gewijzigd of beëindigd worden na overleg met je behandelend arts of specialist.
  • Bij acute medische of psychische klachten adviseert Dicht bij jezelf contact op te nemen met huisarts of behandelaar.
  • Het traject van Dicht bij jezelf is resultaatgericht, zonder dat
    resultaat te garanderen.
  • Dicht bij jezelf is niet verantwoordelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na het traject.